Vragen aan College over status Museum Vlaardingen

De VVD maakt zich grote zorgen over de berichten in diverse media over de (financiële) status van Museum Vlaardingen.

De VVD is van het begin af aan kritisch geweest over de financiële haalbaarheid van het nieuwe Vlaardingse museum en heeft dan ook vanaf het eerste moment gevraagd om een risicoanalyse om destijds tot een gefundeerd oordeel te komen over de plannen voor een nieuw museum. 

In januari 2015 hebben wij het College van B&W voor het laatst vragen gesteld en om alle relevante stukken van het Museum Vlaardingen gevraagd die vereist zijn om subsidies te kunnen aanvragen
(voldoet de aanvraag o.a. aan de eisen), maar ook om aan te tonen dat de met subsidie mogelijk gemaakte activiteiten hebben geleid tot het behalen van de beleidsdoelstelling.

Daarna bleef het oorverdovend stil. 

Tot iets meer dan een week geleden.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Museum Vlaardingen liet de waarnemend directeur weten dat museum meer geld nodig heeft.
Het bezoekersaantal blijft namelijk enorm achter bij de verwachtingen.

U begrijpt dat de VVD zich vanwege die informatie nog steeds zorgen maakt over de financiële status en levensvatbaarheid van het Museum Vlaardingen.

De VVD Vlaardingen heeft hierom het College de volgende vragen gesteld:

1.     Gaat u de gemeenteraad op heel korte termijn informeren over de financiële status van het Museum Vlaardingen in relatie tot de structurele subsidie vanuit de gemeente Vlaardingen?
Zo nee, waarom niet?

2.     Hoe staat het met de levensvatbaarheid van het nieuwe Museum Vlaardingen?
Kunt u onze zorgen, onderbouwd, concreet wegnemen?
Zo nee, waarom niet?

3.     Wij vragen u ons alle relevante stukken te doen toekomen die vereist zijn conform de Algemene Subsidieverordening Vlaardingen over de jaren 2015, 2016 en 2017 t.b.v. de subsidieverlening aan het Museum Vlaardingen.
Ook de relevante stukken waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht. (t.b.v. de controle als raadslid of de subsidie terecht is verstrekt).

4.     In uw raadsmemo dd 1-11-2016 “Verslag over het subsidiejaar 2015” waarin u uitgebreid alle subsidieaanvragen op de beoogde maatschappelijke effecten en vastgestelde beleidsdoelen beoordeelt komt de subsidie t.b.v. het Museum Vlaardingen niet voor.
In het register zien wij slechts een “incidentele subsidie” van 1,3 miljoen euro.
Wilt u deze incidentele subsidie nader verklaren?
Zo nee, waarom niet?

5.     Wordt er geen structurele subsidie meer verstrekt aan het museum?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, over welk bedrag gaat het dan?

6.     2016 zou het jaar worden van de “normale museumexploitatie”.
Wilt u helder en transparant aangeven aan de hand van de begroting en jaarcijfers waaruit blijkt dat het Museum Vlaardingen vanaf 1-1-2016 en ook in 2017 en verder in staat is gebleken zelfstandig te functioneren en te voldoen aan alle eisen conform de Vlaardingse subsidieverordening?


Fractie VVD Vlaardingen

Nol Kloosterman