Omgevingswet: meer bereiken met minder regels

Omgevingswet:

Op de website van onze VVD-collega’s uit Rotterdam is onderstaand artikel te lezen.
https://rotterdam.vvd.nl/nieuws/22463/omgevingswet-meer-bereiken-met-minder-regels 

Daar waar “Rotterdam” stond is in het artikel hieronder door ondergetekenden vervangen door “Vlaardingen”.

Met dank aan onze Rotterdamse Collega’s wordt het ook voor u, als inwoner/ondernemer in Vlaardingen, helder wat de Omgevingswet voor onze stad gaat veranderen. 

Omgevingswet: meer bereiken met minder regels

‘1400 vergunningen voor werk aan dertig kilometer snelweg.’ Zo kopte een artikel recent in het Algemeen Dagblad. Als het aan de VVD ligt komt hier in 2019 verandering in. Dan wordt namelijk de Omgevingswet ingevoerd en wordt het een stuk eenvoudiger om vergunningen aan te vragen. Diverse wetten en regels voor ruimtelijke projecten worden samengevoegd. De nieuwe Omgevingswet sluit aan bij de wens van de VVD om bewoners en ondernemers met minder regels op te zadelen indien zij bijvoorbeeld een aanbouw willen realiseren.  

In de nieuwe Omgevingswet worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en 120 Ministeriële Regelingen vervangen voor 1 nieuwe wet, 4 AMvB’s en ongeveer 10 Ministeriële Regelingen. Het aantal wetsartikelen neemt hierdoor af van maar liefst 4.700 tot 349. Veel minder regels dus om door te moeten spitten bij het aanvragen van een vergunning.

De aanvrager hoeft dus geen kenner (lees jurist) te zijn om zijn of haar plannen voor een gebied waar te maken. 

In een stad vol ambities hebben we aanpakkers nodig. We moeten Vlaardingers, ondernemers en ontwikkelaars met goede plannen voor wonen, werken en bereikbaarheid ondersteunen met eenvoudige, betrouwbare en transparante procedures. Zij zijn vooral geholpen met flexibiliteit in plaats van met de regels in de hand toetsen aan de vraag: ‘mag het wel’?

Het doel van het initiatief gaan we centraal stellen en kijken óf èn op welke wijze het past in wat we nodig hebben.

Door de nieuwe Omgevingswet komen veel complexe zaken, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen, te vervallen. Per locatie wordt straks veel minder gedetailleerd beschreven wat er wel en niet kan worden gerealiseerd. Een gemeente maakt ook niet meer meerdere bestemmingsplannen voor een gebied, maar één ‘omgevingsplan’. In dit omgevingsplan staan de algemene regels opgenomen die gelden voor de hele gemeente.

Flexibiliteit
Niet alleen zaken die normaal in de bestemmingsplannen staan, maar ook diverse punten uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Winkeltijdenverordening en Parkeerverordening komen straks terug in het omgevingsplan.

Hierdoor is met één blik duidelijk waar bewoners, ondernemers en ontwikkelaars met plannen aan moeten voldoen. Op deze manier worden ellenlange procedures voorkomen. 

De nieuwe Omgevingswet vraagt nogal wat van gemeenten. Van alle regels moet namelijk worden bekeken of deze in de nieuwe omgevingsplannen passen.

Hierdoor moet niet worden gewacht tot met voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Gemeenten moeten nu al aan de slag gaan met de invoering van de nieuwe wet. Over iets meer dan twee jaar is het immers al zo ver. Het wijzigen van regels kost nogal veel tijd. Het aanpassen van wet- en regelgeving is pas stap één. Het komt er nu op aan om als stad zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

Voorbeeld
De VVD wil graag dat behalve de gemeente Rotterdam ook de gemeente Vlaardingen toonaangevend is bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Door nu al actief aan de slag te gaan met de invoering van de wet en tijdig te zorgen voor een omgevingsplan kan Vlaardingen naast Rotterdam straks een voorbeeld zijn voor heel Nederland.

Heel binnenkort start de raadswerkgroep Omgevingswet in Vlaardingen.

Er is veel werk aan de winkel.

 

Vera Kalf-Müller

fractievoorzitter VVD