DANKZIJ EEN VOLHARDENDE VVD-FRACTIE KRIJGT VLAARDINGEN TóCH EEN ACTUELE STADSVISIE

DANKZIJ EEN VOLHARDENDE VVD-FRACTIE KRIJGT VLAARDINGEN TóCH EEN ACTUELE STADSVISIE

 

Dat is goed nieuws!

 

Met raadsbrede steun na jaren aanhouden en volhouden door de VVD-fractie, eindelijk de opdracht aan het College van B&W voorbereidingen te treffen tot het vaststellen van een breed gedragen actuele stadsvisie. Een onmisbaar document om beleid, investeringen en uitgaven (gemeenschapsgeld) aan te toetsen en te verantwoorden.

 

Hoe is dat zo gekomen?

 

De Stadsagenda, heeft in de verste verte niet geleid tot een actuele stadsvisie.

Nu deze Stadsagenda geen rol meer speelt en zichtbaar in de prullenbak is beland blijkt er in de gemeenteraad ruimte om de gevraagde actualisatie alsnog serieus op te pakken.

 

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017, riepen partijen de VVD op, de VVD-motie uit juli 2014 nóg een keer in te dienen.

 

De motie nog een keer indienen door de VVD is herhaling van zetten en dan moet nog blijken of de steun er inderdaad is.

 

Wij hebben in antwoord daarop het verzoek omgedraaid,

en partijen opgeroepen de VVD-motie (juli 2014) uit het stof te halen, en opnieuw in te dienen bij het College,

 

Onder mededeling dat :

·       de gemeenteraad op 9/10 juli 2014 de VVD-motie “Actualisatie stadsvisie 2020 tbv bezuinigingsopdracht 2014-2018” unaniem heeft aangenomen;

·       het College van B&W de motie een andere uitvoering heeft gegeven aan deze eerder ingediende motie, te weten het project De Burgermeester. Dat dit project tot op heden niet heeft geleid tot een daadwerkelijke actualisatie van de Stadsvisie 2020.

 

Overwegende dat:

·       door het ontbreken van de geactualiseerde stadsvisie de Raad een belangrijk document wordt onthouden waar aan raadsbesluiten moeten worden getoetst;

·       de actualisatie van de stadsvisie 2020 dus noodzakelijk is als instrument voor de Raad,

·       de actualisatie van de stadsvisie 2020 ook voor (toekomstige) inwoners en ondernemers van het grootste belang is om helder en transparant kennis te kunnen nemen van de visie op de stad Vlaardingen;

 

Draagt het college van Burgemeester en Wethouders op:

·       de motie “Actualisatie stadsvisie 2020 tbv bezuinigingsopdracht 2014-2018, ingediend en unaniem aangenomen tijdens de Raadsvergadering van 9/10 juli 2014, alsnog conform de opdracht uit te voeren (zie bijlage: VVD-Motie 9/10 juli 2014, actualisatie stadsvisie 2020);

·       het concept van de gevraagde actualisatie op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval voor 1 januari 2018, met de Raad te bespreken en vast te stellen.

 

 

De motie is 6 juli jl met 33 van de 35 zetels aangenomen!

 

De Burgemeester liet namens het College van B&W weten dat zij de motie omarmen.

Maar dat vaststellen op 1 januari 2018 bijna zeker niet zal worden gehaald omdat een actuele stadsvisie een zorgvuldige voorbereiding, inclusief zorgvuldige inspraak vereist.

Onze fractie is dezelfde mening toegedaan.

 

Wij stellen vast dat er kostbare tijd verloren is gegaan maar de VVD-fractie is super blij dat er toch nog in deze periode een aanvang wordt gemaakt met het serieus opstellen van een actuele stadsvisie!

 

(Toekomstige) inwoners en ondernemers zullen binnen afzienbare tijd inzicht hebben, aan de hand van een actuele stadsvisie, welke koers Vlaardingen vaart, met welk doel en met welk profiel Vlaardingen zich lokaal, regionaal en landelijk gaat profileren.

 

Geduld is een schone zaak!

 

Vera Kalf-Müller

fractievoorzitter VVD