Wordt de Blankenburgtunnel alsnog voorzien van oortjes?

College van B&W Vlaardingen MOET de leefbaarheid rond de Marathonweg adequaat aanpakken!

WAAR EEN WIL IS

IS EEN WEG . .

COLLEGE VAN B&W VLAARDINGEN MOET DE LEEFBAARHEID ROND DE MARATHONWEG ADEQUAAT AANPAKKEN!

WORDT DE BLANKENBURGTUNNEL ALSNOG VOORZIEN VAN OORTJES?


De Vlaardingse gemeenteraad heeft, door het aannemen van een VVD-motie, het College van B&W opgedragen de leefbaarheid rond de Marathonweg adequaat aan te pakken.

De VVD-fractie heeft de rechterlijke uitspraak, dat de overheid per direct werk moet maken om de meest vervuilende wegen in Nederland per omgaande aan te pakken, alert opgepakt.

Zij heeft deze uitspraak terstond vertaald in een, inmiddels door de gemeenteraad aangenomen, motie.

De VVD-fractie heeft, vanaf de eerste plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, verkondigd dat deze plannen benut moesten worden om de leefbaarheid rond de Marathonweg te verbeteren.

De VVD-fractie was, en is, van mening dat deze broodnodige verbeteringen gerealiseerd kunnen worden, door de Blankenburgtunnel aan te leggen, met op- en afritten.

Het College van B&W beraadt zich al jaren over de vraag hoe de leefbaarheid rond de Marathonweg aangepast kan worden. Zij denkt aan mogelijkheden als bijv. ondertunneling en/of overkapping. Het komt echter maar niet tot een adequate aanpak, laat staan uitvoering.

De geschatte investering schommelt namelijk tussen de 100 en 250 miljoen.

Dit bedrag is financieel niet haalbaar voor de gemeente Vlaardingen.


Het College van B&W denkt, tot nu toe, door enig knip- en plakwerk en het opschuiven van een fietspad het probleem van de leefbaarheid op te kunnen lossen.

Dat de bewoners rond de Marathonweg hier anders over denken moge duidelijk zijn.


De VVD-fractie heeft de gerechtelijke uitspraak aangegrepen om een motie in te dienen waarbij de gemeenteraad het College de opdracht geeft om: 

  • per direct de Minister van I&M aan te schrijven en te wijzen op de rechterlijke uitspraak.
  • de Minister te laten weten dat de oplossing van de ernstige vervuiling van de Marathonweg voor de hand ligt, namelijk de Blankenburgtunnel aanleggen met op- en afritten. (de zgn. “oortjes”)

De motie is in meerderheid aangenomen.


Het zal niet gemakkelijk zijn de op- en afritten, in dit late stadium, alsnog gerealiseerd te krijgen.
Er is inmiddels veel kostbare tijd verloren gegaan.

Het zal nu vooral afhangen van de overtuigingskracht van het College van B&W, om de Minister alsnog te doordringen van het feit, dat de aanleg van op- en afritten dé oplossing is voor de verbetering van de leefbaarheid rond de Marathonweg.

Bewoners, ondernemers en voorstanders, zullen nu snel in actie moeten komen en zich nu moeten laten horen. De Minister zal ervan te overtuigd moeten worden dat de gemeente Vlaardingen inmiddels tot de conclusie is gekomen, niet zelfstandig, een bevredigende oplossing te kunnen realiseren.

De gemeente Vlaardingen is daarom inmiddels serieus van mening dat de aanleg van de oortjes, voor de leefbaarheid van onze stad, van het grootste belang is.

Een gezamenlijke inspanning van alle belanghebbenden zal noodzakelijk zijn om de minister, in dit stadium van de planvorming, alsnog te overtuigen.

De VVD-fractie gaat ervan uit dat de Minister gevoelig is voor de uitdrukking: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De VVD-fractie juicht economische groei en werkgelegenheid in Vlaardingen van harte toe, maar daarmede pakt zij ook haar verantwoordelijkheid op om te voorkomen dat de noodzakelijke groei van de economie de leefbaarheid van onze inwoners nodeloos in de weg gaat zitten.


VVD-fractie
Vera Kalf-Müller


12 november 2015 Wie wil een Blankenburgtunnel in zijn achtertuin?

8 november 2015 Een Blankenburgtunnel met oortjes?

11 juli 2014 VVD motie aangenomen