"Uit de Politieke woensdag, 19 december 2018"

De laatste raadbijeenkomst van 2018!

Woensdag 19 december stond alweer de laatste raadbijeenkomst gepland van 2019. De uitloop naar donderdag was niet nodig door de vele raadsvoorstellen en moties die woensdag zijn behandeld.

Woensdag hebben wij ingestemd met een motie die stelt dat er onderzoek moet worden gedaan naar welke delen in Vlaardingen kans maken op de invoering van de Rotterdamwet (met goedkeuring van de minister). Vlaardingen kent op dit moment veel gebieden met problemen op het gebied van leefbaarheid, armoede en overlast waarbij de invoering van de Rotterdamwet zou kunnen helpen.

Een actueel punt op de agenda is het voorstel voor het herroepen van de sloop Vetteoordsekade, waar de stichting Spoetnik is gevestigd. Door een aantal partijen is een (nieuwe) motie ingediend waarin men vraagt de mogelijk te onderzoeken om het pand via leegstandsbeheer aan de huidige gebruikers, vanaf 1 mei 2019 te verhuren. Onze fractievoorzitter Kees stelde kritische vragen op het gebied van kosten en termijn van verhuur. Eigenlijk willen wij de voormalige sporthal slopen om daar nieuwbouw te ontwikkelen. De fractie heeft toch voor de motie gestemd omdat de wethouder heeft toegezegd voor 31 januari aanstaande het onderzoek afgerond te hebben. Dan heeft de raad voldoende tijd om een goed besluit te nemen.

Daarnaast is besloten dat er extra geld gaat naar het Museum Vlaardingen om het nieuwe bedrijfsplan uit te voeren. Het extra geld is geen blanco cheque, er komen strenge controles op het museum. Wij zijn blij met de steun voor het Museum!

De VVD heeft ook ingestemd met de motie van ONS en GroenLinks om bermen en leeg liggende percelen in onze gemeente bij-vriendelijk in te zaaien en te beheren. Bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening. Wethouder Bart de Leede gaf bovendien aan dat het niet meer geld zou gaan kosten. 

Na kritische vragen van Leonie Claessen namens onze fractie zijn twee moties over parkeren in de binnenstad en het plaatsen van wielklemmen aangehouden. Eerst wordt nog bekeken hoe een en ander goed aangepakt kan worden voordat de raad over deze onderwerpen een besluit neemt.  


Wij zien uit naar een nieuw politiek jaar !